1. Lidmaatschap
Soorten lidmaatschap
Er is een basislidmaatschap en er zijn aanvullende lidmaatschappen. Het basislidmaatschap ga je voor een jaar aan. Het maandlidmaatschap heeft een minimale duur van drie maanden per jaar en wordt daarna maandelijks automatisch verlengd. 

Daarnaast maken we een onderscheid tussen jeugd (tot en met het jaar dat je 18 jaar wordt) en volwassen. De lidmaatschappen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Lid word je door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar de ledenadministratie. Met het ondertekenen verklaar je tevens dat je akkoord gaat met deze huisregels. Na bevestiging van de ledenadministratie is je inschrijving definitief. Bij ons betaal je geen inschrijfgeld.

Alle leden worden conform de statuten aan- en afgemeld bij de KNHS door de ledenadministratie (zie voor meer info www.knhs.nl). 
De kosten voor deze aanmelding krijg je doorbelast (prijspeil 2019 € 25,-).
Bij het aanvullende lidmaatschap gebruik rijhal kun je een sleutel tegen borg (€ 50,-) ontvangen zodat je zelf op ieder moment dat het jou schikt toegang krijgen tot de rijhallen. Sleutels mogen uiteraard niet aan derden (niet-leden) worden afgegeven. 


* toevoegen schema met lidmaatschappen *

Je dient te beschikken over een e-mail adres voor het ontvangen van o.a. (officiële) mededelingen, rekeningen etc. 
Het is handig als een facebook account hebt. We hebben een besloten facebook pagina en een openbare pagina waar vaak de laatste nieuwtjes worden geplaatst. Op deze website vind je ook informatie.

Betaling contributie
Alle leden betalen afhankelijk van het aangegeven lidmaatschap contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering die wordt gehouden in het najaar. De leden hebben gekozen om de contributie via automatische incasso te betalen omdat dit maandelijks betalen mogelijk maakt en zorgt voor minimale vrijwilligersinzet.

Het basislidmaatschap wordt in het eerste kwartaal volledig in één keer afgeschreven en geldt voor een jaar. De aanvullende lidmaatschappen kunnen afhankelijk van het gekozen lidmaatschap in een keer of maandelijks worden betaald. Bij maandelijks betalen wordt een vast bedrag voor het eind van de maand afgeschreven. Het maandelijks betalen is een vorm van een betalingsregeling bij het afsluiten van een aanvullend jaar lidmaatschap. Dit betekend dat bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap er toch contributie verschuldigd is over het hele jaar.

Als een lid in gebreke blijft dan zal degene een herinnering ontvangen. 
Blijft de betaling uit dan wordt de herinnering opgevolgd door een tweede herinnering waarin het lid wordt aangegeven dat er bij het uitblijven van de contributie een incassobureau en/of KNHS wordt ingeschakeld. 
Bij het uitblijven van de betaling na het verlopen van de termijn van de tweede herinnering is het bestuur bevoegd een 
incassobureau en/of de KNHS in te schakelen. 
Indien hiervan sprake is, is het bestuur bevoegd het lid de toegang tot alle faciliteiten die worden 
aangeboden te ontzeggen. Hiervan wordt het lid schriftelijk op de hoogte gebracht. 


Opzeggen
Het opzeggen van de lidmaatschappen die gelden voor een jaar dienen vòòr 15 november per email bij de ledenadministratie aan te geven. Het stopzetten van een maandlidmaatschap doe je door je uiterlijk voor de 15e van de maand voorafgaand aan de maand dat je wilt stoppen een mail te sturen naar de ledenadministratie. Dus wil je stoppen op 1 april dan geef je dit uiterlijk voor 15 maart aan.
Voor het opzeggen van het aanvullende lidmaatschap gebruik rijbak geldt daar nog bij dat de sleutel ingeleverd dient te zijn. Indien de sleutel niet is ingeleverd blijft de contributie verschuldigd. 

Je opzegging is definitief als de ledenadministratie dit per mail heeft bevestigd. Dit is het bewijs van uitschrijving. 


2. Inzet
We organiseren evenementen, activiteiten en doen we zoveel mogelijk het onderhoud zelf. Dit zorgt ervoor dat we een zo laag mogelijke contributie hebben. Dit doen we met elkaar. Omdat niet iedereen hier tijd voor heeft of het leuk vindt is het mogelijk om een hogere contributie te betalen. Je hoeft dan geen inzet te doen.

Leden die jonger zijn dan < 18 jaar kunnen hun inzet plegen die passend is bij de leeftijd. Is dit niet mogelijk of beschikbaar dan kan de ouder de inzet overnemen. We maken onderscheid tussen corvee- en kantinediensten en wedstrijdsecretariaat. Medio november komt er digitaal een inschrijflijst beschikbaar en maak je een keuze waar je je voor wilt inzetten (corveedienst, kantinedienst of wedstrijdsecretariaat) en wanneer. Schrijf je je niet in voor 15 december van het komende jaar dan ontvang je een factuur voor afkoop. Omdat er een lid is die iedere week graag de corvee invult vind je corvee niet in de lijst terug. Is degene niet meer beschikbaar dan zullen we dit weer met elkaar oplossen en zal het aan de inschrijflijst toegevoegd worden. *schema inzet toevoegen* Corveediensten Zoals hierboven aangegeven wordt er per 1-1-2020 niemand meer ingedeeld. Desondanks dit toch hier de uitleg. Alle leden ‘gebruik rijhal’ en de lessende leden (jaar- en maandleden) worden ingedeeld voor de corveediensten. 
Corveedienst houdt in dat in de kleine rijhal de kanten met de kantploeg worden bijgewerkt en de wachtruimtes en het buitenterrein worden schoongehouden. Indien er een wedstrijd wordt gehouden, dient voor de start van het 
evenement alles bijgewerkt te zijn. Afhankelijk van het aantal leden doe je dit 1 a 2 maal per jaar. Kantinedienst De kantinedienst houdt in dat je een dagdeel kantine draait tijdens een evenement of andere activiteit van de vereniging. Voor het begin van het nieuwe jaar kun je zelf aangeven op een lijst wanneer je je kantinedienst wilt vervullen. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Vaak is een berichtje op de besloten facebookpagina al voldoende. Er zijn leden die willen ruilen en er zijn een aantal leden die graag tegen een vergoeding je kantinedienst willen overnemen. Mocht je zonder opgave van reden afwezig zijn dan zijn we helaas genoodzaakt hiervoor € 50,- vergoeding te rekenen. Iemand anders heeft het dan moeten oplossen. Wedstrijdsecretariaat We organiseren men-, dressuur-, en springwedstrijden. Voor het organiseren hiervan zijn er schrijvers nodig en voor de springwedstrijden ook parcourshulpen. Daarnaast zijn er mensen op het secretariaat nodig. Op het secretariaat ontvang je o.a. de jury’s, houd je de scores bij, zorg je dat deelnemers kunnen betalen en beantwoord je vragen van hen. Voor het begin van het nieuwe jaar kun je, net als bij de kantinelijst, zelf aangeven wanneer je kunt en wat je wilt doen. 3. Gebruik van de rijbanen (binnen en buiten) We hebben twee overdekte rijbanen en een buitenbaan van 40 bij 80 meter groot. De twee overdekte rijbanen hebben we samen met stichting Dupla in 2007-2008 gerealiseerd en zijn 20 bij 40 meter (de ‘Bucephalus rijhal’) en 30 bij 60 meter groot (de ‘Moniekhal’). Ben je geen lid dan is het niet toegestaan gebruik te maken van de accommodatie. Mocht er iets gebeuren dan zijn we namelijk onvoldoende verzekerd. Houd je je hier niet aan en laat je toch iemand op je paard of pony rijden (ook uitstappen) dan is de vereniging niet verantwoordelijk voor welk gevolg dan ook. Vrij rijden We proberen met de planning van lessen en andere activiteiten te zorgen dat 1 van de rijhallen beschikbaar is zodat je zelf kan trainen. Dit lukt doorgaans goed. Als Stichting Dupla in de Moniekhal aan het rijden is kun je daar niet vrij rijden vanwege de veiligheid van de clienten van stichting Dupla. Een rijhal kan tevens niet beschikbaar zijn tijdens de uren die in verenigingsverband worden gebruikt voor de reguliere lessen, wedstrijden, cursussen, evenementen en bij activiteiten die worden georganiseerd voor de hele vereniging zoals een Algemene Leden Vergadering, nieuwjaarsreceptie etc. Het is dus verstandig voor het rijden in de binnenmanege te kijken naar de kalender voor de bakbezetting. Onderhoud en vrij rijden Op zaterdagochtend wordt er doorgaans onderhoud gepleegd. Het kan dan zijn dat je last kunt hebben van geluid of dat een rijhal even niet gebruikt kan worden als er bijvoorbeeld lampen moeten worden vervangen of sponsordoeken schoongemaakt worden. Dit vind je niet terug in de kalender. Het is in die situaties even met elkaar overleggen of wachten op elkaar waarbij het onderhoud voor gaat. Rijbaanregels Wanneer in de binnen- of buitenbak door meerdere ruiters en / of koetsiers vrij wordt gereden, zijn de volgende regels van belang: - In stap wordt de hoefslag vrij gehouden - Komen 2 ruiters elkaar tegen, dan wordt er rechts gehouden ( degene die op de linkerhand rijdt houdt de hoefslag, de 
ander gaat op de binnenhoefslag) 
 - Wanneer een ruiter op een volte rijdt, houdt hij de hoefslag vrij - Heb je een paard of pony met een "zuur" karakter of bij wie de benen wat los zitten dan geef je dit aan door middel van een rood lintje in de staart van je paard of pony. Oefenen van een wedstrijdproef kan maar stem even met elkaar af wanneer je dat doet en hoe. Uiteraard is het rijden met een veiligheidshelm en een degelijk harnachement conform de KNHS veiligheidsregels ook bij ons te allen tijde verplicht, ook bij het vrij rijden. 
In verband met de veiligheid en verzekering mag er niet alleen in de bak gereden worden. Bij calamiteiten kan er dan hulp gehaald worden. De leden c.q. ouder(s), verzorgers) van jeugdleden blijven hun eigen verantwoordelijkheid dragen. 
 Het beleren van paarden en pony's voor handelsdoeleinden in de binnen- en buitenbak is niet toegestaan. 
Voorbrengen van paarden of pony's in de binnen- en de buitenbak t.b.v. verkoop of aankoop is mogelijk, mits niet voor 
professionele doeleinden en in overleg met een bestuurslid. 
 Longeren en het los laten lopen van paarden of pony's in de Moniekhal en Bucephalushal is niet toegestaan. In de buitenrijbaan kun je wel longeren. 
 Uiteraard ruimt iedereen na het gebruik van (hindernis)materiaal dit weer op (zowel binnen als buiten) op de daarvoor bestemde plaats. Mest dien je overal op te ruimen. Bij vertrek doe je de verlichting uit en alle deuren op slot. 
 Privé lessen In zowel de buiten- als binnenbak is het toegestaan privéles te ontvangen van een andere instructeur dan de verenigingsinstructeur. Dit mag alleen door gediplomeerde instructie worden gedaan. Tijdens een privé les dient men andere leden die ook gebruik willen maken van de bak toe te staan. 
 Als je met een groepje wilt lessen dan is dit mogelijk door de rijbak te reserveren en een aanvullend bedrag te betalen. Andere leden kunnen dan geen gebruik maken van de rijbak. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en andere calamiteiten die ontstaan zijn tijdens privélessen, noch op bijbehorende terreinen. 
 Dieronvriendelijk gedrag Bij ons behandelen we elkaar en onze dieren met respect. Indien door een lid of bezoeker een dier ondeskundig of onheus behandeld wordt, dan kan en mag iedereen daar wat van zeggen. Het bestuur zal daar tegen optreden. Bij minderjarige leden zullen ook de ouders, verzorgers hiervan op de hoogte worden gebracht. 
 4. Lessen We verzorgen vanuit de vereniging meerdere basislessen zoals spring-, dressuur en menlessen. Als je niet kan lessen geeft dit dan zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, aan bij je instructie. Per lesgroep zijn er gemiddeld 3 lessen per maand (maximaal 36 lessen per jaar). De instructie bepaald wanneer de lessen worden gegeven. We hanteren een ondergrens van 3 leden per les. Als er 2 leden overblijven per les dan gaat de instructie of het bestuur in overleg met de 2 leden om te kijken op welke manier we de les nog door kunnen laten gaan binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging en die van de lessende leden. De instructie is bevoegd leden die geen gehoor wensen te geven aan zijn of haar instructie uit te sluiten van deelname aan de 
les. Mocht de instructie een klacht hebben over een lid (en dat hopen we natuurlijk niet) dan wordt dit gemeld bij een bestuurslid. Het bestuur besluit dan welke maatregelen worden getroffen. 5. Regels rond bestuur / commissies Bij ons werken we met een zo klein mogelijk kernbestuur van drie bestuursleden te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. We noemen dit het kernbestuur. De focus ligt namelijk op het organiseren van activiteiten. Het hart van de vereniging zijn de commissies. In een vergadering van het kernbestuur kunnen geen rechts geldende besluiten worden genomen, als niet ten minste de helft van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan meegenomen naar een volgende vergadering waarin wel een besluit kan worden genomen. Alle verkiezingen en benoemingen voor een bestuursfunctie in de vereniging gebeuren door kandidaatstelling en zo nodig een stemming en herstemming. Als er meerdere vacatures zijn, gebeurt dit voor iedere vacature apart. 
De kandidaten voor een functie in het kernbestuur zijn lid van de vereniging. 
 Het bestuur benoemt commissies. De voorzitter van een commissie is een lid van de vereniging. Niet-leden kunnen wel 
benoemd worden in een commissie (niet als voorzitter) maar mogen de vereniging niet naar buiten toe vertegenwoordigen. 
 De leden die taken uitoefenen in commissies of namens de vereniging handelen moeten het bestuur te allen tijde inzage geven in de boekhouding en administratie die de vereniging betreft. 
 Het gekozen kernbestuur tezamen met de voorzitters van de commissies – m.u.v. de kascontrolecommissie – vormen het 
functionele bestuur van de vereniging, in de wandelgangen ‘bestuur’ genoemd. 
 De statutaire en wettelijke verantwoordelijkheden van het bestuur liggen bij het kernbestuur. De voorzitters van de 
commissies hebben in deze de rol van adviseur van het bestuur. 
 Bij niet in deze regels genoemde zaken, behoudt het kernbestuur zich het recht voor om per geval een besluit te nemen en waar nodig maatregelen te nemen conform de statuten. 
 6. Algemeen In de kantine zijn geen honden toegestaan, uitgezonderd hulp honden. Buiten de kantine zijn honden aangelijnd en dienen uitwerpselen te worden opgeruimd. 
 In de gehele accommodatie is het verboden te roken conform de Nederlandse wetgeving. 
 We zamelen oud papier in. Oud papier kun je meenemen naar de vereniging en in de blauwe containers met gele deksels legen. Gebruik geen plastic zakken of sinaasappelkistjes. 
En stapel efficiënt dan kan er meer in de container. Alle paarden en pony’s dienen correct te zijn geënt en gechipt, conform de KNHS regels. 
Bij besmettelijke ziektes (b.v. droes of Rhino) dient meteen de secretaris van de vereniging op de hoogte gebracht te 
worden. Het bestuur bepaald in deze situaties of de accommodatie gebruikt kan worden. Parkeren doe je in de vakken. Auto's zonder trailer aan de kant van de buitenbak en auto's met trailers en vrachtwagens met de neus van de auto naar de manege. Na het lossen van de pony’s/paarden doe je de klep van de trailer/veewagen weer dicht. Zorg ervoor dat de tennisvereniging bereikbaar blijft. Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen stemrecht uitoefenen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger worden uitgeoefend. 
 Alle leden behoren zich te allen tijde behoorlijk te gedragen en te helpen bij het handhaven van de orde binnen de accommodatie en de vereniging. 
 Indien een lid zich onbehoorlijk heeft gedragen is het mogelijk het desbetreffende lid te schorsen en eventueel het lidmaatschap van dit lid op te zeggen. Hiervan wordt het (oud) lid schriftelijk op de hoogte gesteld door het bestuur. 
 Indien een bezoeker zich onbehoorlijk gedraagt of heeft gedragen is het mogelijk deze bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen. Dit kan op het moment zelf mondeling worden gedaan door een lid van een commissie en/of het bestuur. Of achteraf schriftelijk door het bestuur. 
 Vastgesteld in de ALV van 15 oktober 2019 te Barsingerhorn.
 De voorzitter Patty Laan-Olij en de secretaris Cindy Groen